تقویت اقتصاد مرزی با محوریت بازارچه‌ها

تقویت اقتصاد مرزی با محوریت بازارچه‌ها

وزیر کشور با اشاره به اولویت دولت سیزدهم در همکاری سازنده و حداکثری با کشورهای همسایه، گفت: وزارت کشور به دنبال تقویت اقتصاد مرزی با محوریت بازارچه‌هاست....

بررسی بیانیه توقف کامل جنگل‌زدایی سازمان ملل

بررسی بیانیه توقف کامل جنگل‌زدایی سازمان ملل

ماه گذشته در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP26)، تعهدی میان دولت‌ها شکل گرفت. هدف نهایی این بیانیه توقف کامل جنگل‌زدایی تا سال ۲۰۳۰ است. اما این...